Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Leobite V.O.F. versie 1.0,  18-10-2013

1.0. Definities

1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Leobite V.O.F. een overeenkomst aangaat.
1.2. Algemene voorwaarden: Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
1.3. Leobite V.O.F.: De vennootschap welke deze algemene voorwaarden van toepassing verklaart op de overeenkomst van Leobite V.O.F., alsook op andere eventueel tot Leobite V.O.F. behorend bedrijf of bedrijven.
1.4. Diensten: De door Leobite V.O.F. aan opdrachtgever op basis van de overeenkomst te leveren diensten. Onder dienst wordt in ieder geval verstaan:

 1. Het aanbieden van advertentieruimte op een website, het plaatsen van links naar websites op een website, het aanbieden van mogelijkheid tot sponsoring van of participeren in (een deel van) een website.
 2. Het ontwikkelen van websites, hetzij in directe zin, d.w.z. in eigen beheer, hetzij in indirecte zin, d.w.z. uitgevoerd door derden in opdracht van of onder toezicht en/of verantwoording van Leobite V.O.F..
 3. Alle werkzaamheden c.q. producten, genoemd onder a en b, in de ruimste zin des woords.

1.5. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Leobite V.O.F. en opdrachtgever voor levering van diensten.
1.6. Partij: Iedere partij bij de overeenkomst.
1.7. Website: Een door Leobite V.O.F. aangeboden website.

2.0. Toepassing algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding en levering van diensten door Leobite V.O.F. en maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen Leobite V.O.F. en opdrachtgever.
2.2. Leobite V.O.F. heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
De wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande overeenkomsten. Nadat een wijziging is aangebracht in de van toepassing zijnde algemene voorwaarden, hetzij geringe, hetzij ingrijpende, heeft opdrachtgever het recht de onderhavige wijzigingen niet (volledig) te accepteren.
Opdrachtgever dient in dat geval bij Leobite V.O.F. terstond van een en ander schriftelijk melding te maken, en om ieder misverstand te voorkomen, bij aangetekend schrijven. Wanneer opdrachtgever niet per aangetekend schrijven heeft laten blijken niet met de gewijzigde voorwaarden akkoord te gaan, heeft alsdan de van toepassing zijnde gewijzigde algemene onverkort en volledig geaccepteerd.
2.3. Van de algemene voorwaarden of van één of meer in de algemene voorwaarden vervatte bepalingen kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen Leobite V.O.F. en opdrachtgever worden afgeweken. Leobite V.O.F. wijst de toepassing van enige (algemene) voorwaarden welke door opdrachtgever worden gehanteerd expliciet van de hand.

3.0. Totstandkoming overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Leobite V.O.F. van de mondelinge of schriftelijke opdracht van opdrachtgever, danwel door schriftelijke acceptatie door opdrachtgever van een door Leobite V.O.F. verstrekte schriftelijke offerte.
3.2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de diensten en acceptatie van opdrachtgever door Leobite V.O.F..
3.3. Leobite V.O.F. kan op verzoek van opdrachtgever een schriftelijke offerte verstrekken voor de levering van de diensten. De offerte is geldig voor de termijn welke in de offerte is opgenomen. Indien in de offerte geen termijn is opgenomen zal de offerte 30 (dertig) dagen geldig zijn.
3.4. Uitingen van Leobite V.O.F. op een website of anderszins met betrekking tot de diensten gelden als een vrijblijvend aanbod en zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.
3.5. Alle door Leobite V.O.F. uitgebrachte offertes zijn geheel vrijblijvend. De in de offertes genoemde prijzen zijn voorlopig en geldig voor de termijn welke hierin is vastgelegd en zoals vermeld onder 3.3.
3.6. Aan de offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
3.7. Leobite V.O.F. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de offerte vermelde gegevens, tenzij een en ander anders uitdrukkelijkis overeengekomen.
3.8. Wanneer Leobite V.O.F. een opdrachtgever adviezen, (klad)ontwerpen van websites beschikbaar stelt of anderszins op verzoek of in opdracht van opdrachtgever of uit eigener beweging werkzaamheden verricht of heeft verricht, zonder dat alsnog een opdracht wordt ontvangen, kan Leobite V.O.F. aan opdrachtgever de kosten hiervan berekenen.
3.9. Schetsontwerpen en overige documenten – met uitzondering van eigendomsbewijzen, deskundigenrapporten en door de opdrachtgever geleverde stukken – die deel uitmaken van de overeenkomst en/of opdracht of de offerte, blijven eigendom van Leobite V.O.F. en mogen niet zonder toestemming van Leobite V.O.F. op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of gereproduceerd of aan derden ter inzage worden gegeven. Zij dienen op eerste verzoek aan Leobite V.O.F. te worden geretourneerd.

4.0. Vergoeding en betaling

4.1. Opdrachtgever zal voor de door Leobite V.O.F. geleverde diensten de in de overeenkomst vermelde vergoeding betalen op de in de overeenkomst vermelde wijze. Partijen kunnen overeenkomen dat de voor de levering van de diensten verschuldigde vergoeding geheel of gedeeltelijk vooruit zal worden betaald.
4.2. Alle in de overeenkomst vermelde vergoedingen zijn exclusief B.T.W. en andere overheidsheffingen.
4.3. Leobite V.O.F. zal opdrachtgever factureren voor de door opdrachtgever verschuldigde bedragen.
De opdrachtgever zal de facturen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum voldoen. Indien opdrachtgever de facturen niet binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum heeft voldaan is opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de aan Leobite V.O.F. verschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen met door Leobite V.O.F. aan de opdrachtgever verschuldigde bedragen.
4.4. In geval van te late betaling heeft Leobite V.O.F. het recht:
De levering van de diensten op te schorten zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is;
De wettelijke rente vermeerderd met 3 (drie) procent in rekening te brengen over het volledig verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde bedrag door Leobite V.O.F. is ontvangen, waarbij een gedeelte van een maand wordt beschouwd als een gehele maand. De opdrachtgever zal alle kosten vergoeden die Leobite V.O.F. moet maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, met inbegrip van kosten van juridische bijstand, proceskosten en (buiten)gerechtelijke kosten, welke kosten tenminste 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,- zullen bedragen.
4.5. In afwijking van artikel 4.3 kunnen partijen overeenkomen dat de door opdrachtgever verschuldigde bedragen via automatische incasso zullen worden voldaan, op de voorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst.
4.6. Leobite V.O.F. behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Leobite V.O.F. aanleiding geeft – van opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen. Bij gebreke hiervan is Leobite V.O.F. gerechtigd om de nakoming van verplichtingen op te schorten voor de duur ie Leobite V.O.F. noodzakelijk, althans wenselijk, acht.
4.7. Totdat de factuur volledig en zonder voorwaarden of beperkingen is voldaan, gaat hetgeen de factuur behelst, in eigendom over, tenzij voordien anders is overeengekomen.
4.8. Indien de kosten voor domeinregistratie, welke in veel gevallen wordt opgenomen in de kosten van de webhosting, niet binnen 2 (twee) maanden na factuurdatum is voldaan aan Leobite V.O.F., althans voor zover van toepassing diens internetprovider, valt het recht op deze domeinnaam, afhankelijk van de vorm van registratie, alsdan met onmiddellijke ingang aan Leobite V.O.F. of diens eventuele internetprovider.

5.0. Verplichtingen Leobite V.O.F.

5.1. Leobite V.O.F. zal de diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst. Leobite V.O.F. verplicht zich om de afspraken in de overeenkomst naar bester kunnen uit te voeren.
5.2. Leobite V.O.F. behoudt zich het recht voor om de levering van diensten aan opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, ingeval opdrachtgever toerekenbaar tekort komt in de nakoming van enige verplichting onder deze overeenkomst.
5.3. De diensten worden door Leobite V.O.F. zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.
5.4. De overeengekomen startdatum van de diensten is een streefdatum. Leobite V.O.F. behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen, maar niet beperkt, tot omstandigheden van technische aard, de levering van de diensten uit te stellen. In het geval dat de startdatum door Leobite V.O.F. wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor opdrachtgever bestaan uit het alsnog leveren door Leobite V.O.F. van de diensten voor een periode gelijk aan de overeengekomen periode danwel het leveren van vervangende diensten aan de opdrachtgever, zulks in goed overleg met opdrachtgever.

6.0. Verplichtingen en beperkingen opdrachtgever

6.1. Opdrachtgever zal de diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst.
6.2. Opdrachtgever is verplicht de levering van de diensten door Leobite V.O.F. bij aanvang van de verlening van de diensten en voortdurend daarna te controleren en eventuele tekortkomingen direct schriftelijk te melden aan Leobite V.O.F., bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht de diensten zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Indien opdrachtgever een gebrek in de diensten aan Leobite V.O.F. meldt, zal Leobite V.O.F. zich inspannen om het gebrek zo spoedig mogelijk te verhelpen.
6.3. Het is opdrachtgever niet toegestaan om diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de overeenkomst, de algemene voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer betaamt.
6.4. Het is opdrachtgever onder meer niet toegestaan om de diensten te gebruiken voor:

 • Het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of wijzigen van software of andere materialen indien een dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of wijziging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;
 • Het doen van onrechtmatige uitlatingen;
 • Het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen;
 • Het verzenden van grote hoeveelheden emailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;
 • Het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van bestanden welke virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevatten welke de werking van de door Leobite V.O.F. aangeboden diensten, het internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden;
 • Het aannemen van een valse identiteit;
 • Het beperken van derden in de mogelijkheid de door Leobite V.O.F. aangeboden diensten en/of het internet te gebruiken.

6.5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (internet-) verbindingen noodzakelijk om van de diensten gebruik te kunnen maken.
6.6. Voor zover de diensten betrekking hebben op het plaatsen van advertenties en/of het plaatsen van links erkent de opdrachtgever volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de advertenties en links en/of de inhoud van de websites waarnaar de advertenties en links verwijzen.
De opdrachtgever vrijwaart Leobite V.O.F. voor alle aanspraken van derden welke betrekking hebben op de inhoud van de advertenties en links en/of de inhoud van de websites waarnaar de advertenties en links verwijzen.

7.0. Privacy

7.1. Leobite V.O.F. zal de diensten aanbieden en de gegevens van opdrachtgever verwerken in overeenstemming met de Privacy Verklaring. Opdrachtgever geeft hierbij toestemming aan Leobite V.O.F. voor het in overeenstemming met de Privacy Verklaring verwerken van de persoonsgegevens van opdrachtgever.

8.0. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. Leobite V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van de opdrachtgever, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of de diensten, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Leobite V.O.F..
8.2. Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van Leobite V.O.F. jegens opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot in de 3 (drie) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis door opdrachtgever aan Leobite V.O.F. voor de overeengekomen diensten betaalde vergoedingen (exclusief B.T.W.).
8.3. Opdrachtgever vrijwaart Leobite V.O.F. voor alle schade en/of claims van derden die verband houden met of voortvloeiend uit:

 • Het gebruik van de diensten door opdrachtgever;
 • Het handelen en/of nalaten van opdrachtgever in strijd met het bepaalde in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

8.4. De aansprakelijkheid van Leobite V.O.F. gaat nimmer verder dan verplaatsing/herlevering van advertentieruimte, zoals overeengekomen met opdrachtgever, dan wel vergoeding van maximaal de factuurwaarde van de advertenties. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin Leobite V.O.F. zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op compensatie. De aansprakelijkheid van Leobite V.O.F. is hoe dan ook beperkt tot de factuurwaarde van de geplaatste advertenties.

9.0. Duur, beëindiging en ontbinding

9.1. De overeenkomst tussen Leobite V.O.F. en de opdrachtgever wordt aangegaan voor de in de overeenkomst vermelde periode. Indien geen periode wordt overeengekomen zal de overeenkomst worden aangegaan voor een periode van 1 (één) jaar.
9.2. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen zal de overeenkomst na het verstrijken van de in artikel 9.1 bedoelde periode automatisch voor eenzelfde periode worden verlengd, tenzij de overeenkomst door één der partijen tenminste 1 (één) maand voor het verstrijken van deze periode schriftelijk wordt opgezegd.
9.3. Leobite V.O.F. is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien opdrachtgever:

 • Niet kredietwaardig wordt geacht door Leobite V.O.F.;
 • Indien opdrachtgever een of meer van de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet geheel nakomt.

9.4. Leobite V.O.F. is gerechtigd om de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:

 • Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Het faillissement van opdrachtgever is aangevraagd;
 • Opdrachtgever in surséance van betaling verkeert;
 • Er surséance van betaling voor opdrachtgever is aangevraagd.

9.5. 1. Aan Leobite V.O.F. en aan opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
9.5. 2. Bedragen die Leobite V.O.F. voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen reeds ter uitvoering van de overeenkomst zijn verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
9.5. 3. In uitzondering op het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan Leobite V.O.F. de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Leobite V.O.F. zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

10.0. Overmacht

10.1. Leobite V.O.F. is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
Onder overmacht wordt mede verstaan een niettoerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop Leobite V.O.F. geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In het geval van een situatie van overmacht is Leobite V.O.F. niet gehouden enige door opdrachtgever als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.
10.2. Zodra de situatie van overmacht langer dan 3 (drie) maanden heeft geduurd, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst per ommegaande schriftelijk te beëindigen.

11.0. Intellectuele eigendom

11.1. De intellectuele eigendomsrechten op alle diensten die Leobite V.O.F. in het kader van de overeenkomst levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Leobite V.O.F. of haar licentiegevers.
Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de diensten door opdrachtgever verleent Leobite V.O.F. aan opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, nietoverdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de diensten.
11.2. De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens welke opdrachtgever aan Leobite V.O.F. verstrekt in het kader van de overeenkomst, blijven berusten bij de opdrachtgever of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor levering van de diensten door Leobite V.O.F. verleent opdrachtgever aan Leobite V.O.F. een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten.
Opdrachtgever vrijwaart Leobite V.O.F. voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik door Leobite V.O.F. van de door opdrachtgever aan Leobite V.O.F. verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

12.0. Diversen

12.1. De inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen partijen ter zake van het onderwerp van de overeenkomst.
12.2. Leobite V.O.F. mag bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
12.3. Leobite V.O.F. mag haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever. Leobite V.O.F. zal opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen.

13.0. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1. Op de overeenkomst, de algemene voorwaarden en/of de levering van de diensten is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst, de algemene voorwaarden en/of de levering van de diensten zullen, indien tussen Leobite V.O.F. en opdrachtgever geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

Privacyverklaring

Privacy Verklaring van Leobite V.O.F.

1.0. Inleiding

Leobite V.O.F. respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. We publiceren deze Privacy Verklaring zodat u kennis kunt nemen van ons privacybeleid en de wijze waarop dit door ons wordt uitgevoerd.
Het doel van deze Privacy Verklaring is tweeledig:

 • Het beschrijven van de wijze waarop wij gegevens van bezoekers van door Leobite V.O.F. ontwikkelde, beheerde en geëxploiteerde websites registreren, bewaren en verwerken;
 • Het beschrijven van de wijze waarop wordt omgegaan met de persoonsgegevens van klanten en opdrachtgevers van Leobite V.O.F..

Op de levering van alle diensten en producten van Leobite V.O.F. zijn onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, alsmede het Nederlands recht, van toepassing.
Leobite V.O.F. houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2.0. Privacy Verklaring voor website bezoekers

De volgende informatie is van toepassing op het bezoeken van de website van Leobite V.O.F., alle andere internetsites die door Leobite V.O.F. worden beheerd of geëxploiteerd, websites van klanten en/of websites die gebruik maken van door Leobite V.O.F. ontwikkelde software.
Persoonsgegevens
Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming in géén geval persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten, zoals klikgedrag, het type browser dat u gebruikt of met welke provider u contact zoekt met het internet.
Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.
In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.
In geen geval zullen wij uw persoonsgegevens doorspelen aan derden, zonder dat wij hiervoor uw toestemming hebben ontvangen. Ook zullen wij verstrekte adressen en emailadressen uitsluitend gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven en het informeren over nieuwe producten en diensten wanneer u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
Gegevensbeveiliging
Leobite V.O.F. maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.
Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van het wereldwijde web kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via het internet niet altijd voor 100% garanderen.
Cookies
Leobite V.O.F. maakt bij het aanbieden van haar diensten incidenteel gebruik van cookies om u te identificeren en daarmee de toegang tot de site voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld in een website artikelen worden toegevoegd aan een virtuele winkelwagen. Leobite V.O.F. plaatst ook advertenties op websites van derden die mogelijk gebruikmaken van cookies.
Informatie opgeslagen in Cookies wordt niet op individueel niveau gebruikt en kunnen nimmer tot individuele personen worden herleid.
Middels het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om cookies niet automatisch te accepteren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Wanneer u cookies uitschakelt, kunnen we een correcte werking van onze websites echter niet langer garanderen.
Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten vaak links naar andere websites. Leobite V.O.F. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Leobite V.O.F. vallen.

3.0. Privacy Verklaring voor klanten en opdrachtgevers

De volgende informatie heeft betrekking op de levering van producten en diensten, zoals de ontwikkeling van websites, advisering en hostingdiensten, aan opdrachtgevers van Leobite V.O.F.
Verstrekking van persoonsgegevens
Voor de levering van producten en diensten voegen wij uw persoonsgegevens toe aan ons klantenbestand. Deze gegevens worden door u verstrekt bij het aanvragen van een offerte, het plaatsen van een (online) bestelling of het invullen en tekenen van een overeenkomst.
Bij eventuele wijzigingen in uw gegevens laten wij ons hiervan graag door u op de hoogte stellen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Gebruik van persoonsgegevens
Het gebruik van bedrijfs- en/of persoonsgegevens beperkt zich tot de levering van producten en diensten conform van toepassing zijnde overeenkomst(en). Wij behouden ons het recht u informatie te verschaffen over onze producten en diensten. Indien u dit niet op prijs stelt, laat ons dit dan gerust weten zodat wij dit kunnen respecteren.
Uw informatie en derden
Leobite V.O.F. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en de Nederlandse privacywetgeving te respecteren.